Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

  • numer księgi wieczystej, jeśli jest ona prowadzona dla zbywanego prawa (w przypadku czynności odpłatnej odpis księgi wieczystej),
  • zaświadczenie ze Spółdzielni potwierdzające prawo zbywcy do lokalu, – w przypadku, gdy ma być założona księga wieczysta dla spółdzielczego prawa – zaświadczenie Spółdzielni o położeniu i powierzchni lokalu zawierające informację o nr księgi wieczystej dla działki i budynku, w którym znajduje się lokal, a ponadto wypis z rejestru gruntów i wypis z rejestru budynków, dla nieruchomości budynkowej, z którą związane jest zbywane prawo,
  • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. przydział, wypis aktu notarialnego),
  • w przypadku nabycia w drodze spadku – zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia lub pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie. Dotyczy to także sytuacji, gdy lokal został nabyty w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności po 1 stycznia 2007 roku,
  • w przypadku osób prawnych – numer KRS, umowa/statut spółki i uchwała o zgodzie na zbycie/nabycie nieruchomości.