Umowa zbycia lokalu mieszkalnego lub użytkowego (odrębna nieruchomość)

  • numer księgi wieczystej (w przypadku czynności odpłatnej odpis księgi wieczystej),
  • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego),
  • w przypadku nabycia w drodze spadku – zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia lub pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie. Dotyczy to także sytuacji, gdy lokal został nabyty w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności po 1 stycznia 2007 roku,
  • zaświadczenie zarządcy o uregulowaniu opłat eksploatacyjnych (czynsz),
  • w przypadku umowy sprzedaży: zaświadczenie, że lokal znajduje się lub nie na obszarze rewitalizacji lub na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (wydaje właściwy Urząd Gminy/Miasta),
  • w przypadku osób prawnych – numer KRS, umowa/statut spółki i uchwała o zgodzie na zbycie/nabycie nieruchomości.