Poświadczenie dziedziczenia

  • testament (jeśli został sporządzony),
  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
  • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego wszystkich osób wchodzących w krąg spadkobierców ustawowych lub testamentowych (w przypadku osób, które na skutek zawarcia małżeństwa zmieniły nazwisko – odpis skrócony aktu małżeństwa, w pozostałych przypadkach – odpis skrócony aktu urodzenia),
  • zaświadczenie o numerze PESEL spadkodawcy (wydaje Urząd Gminy/Miasta),
  • numery ksiąg wieczystych.