Odrzucenie/przyjęcie spadku

odpis skrócony aktu zgonu

Czytaj więcej

Pełnomocnictwo

dane pełnomocnika, numery ksiąg wieczystych.

Czytaj więcej

Poświadczenie dziedziczenia

testament (jeśli został sporządzony), odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy, odpisy skrócone aktów stanu cywilnego wszystkich osób wchodzących w krąg spadkobierców ustawowych lub testamentowych (w przypadku osób, które na skutek zawarcia małżeństwa zmieniły nazwisko – odpis skrócony aktu małżeństwa, w pozostałych przypadkach – odpis skrócony aktu urodzenia), zaświadczenie o numerze PESEL spadkodawcy (wydaje Urząd Gminy/Miasta), numery […]

Czytaj więcej

Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

numer księgi wieczystej, jeśli jest ona prowadzona dla zbywanego prawa (w przypadku czynności odpłatnej odpis księgi wieczystej), zaświadczenie ze Spółdzielni potwierdzające prawo zbywcy do lokalu, – w przypadku, gdy ma być założona księga wieczysta dla spółdzielczego prawa – zaświadczenie Spółdzielni o położeniu i powierzchni lokalu zawierające informację o nr księgi wieczystej dla działki i budynku, […]

Czytaj więcej

Umowa zbycia nieruchomości gruntowej (działki)

numer księgi wieczystej (w przypadku czynności odpłatnej odpis księgi wieczystej), dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego), w przypadku nabycia w drodze spadku – zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia lub pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego […]

Czytaj więcej

Umowa zbycia lokalu mieszkalnego lub użytkowego (odrębna nieruchomość)

numer księgi wieczystej (w przypadku czynności odpłatnej odpis księgi wieczystej), dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego), w przypadku nabycia w drodze spadku – zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia lub pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego […]

Czytaj więcej