Dokumenty i opłaty

Do dokonania czynności notarialnych notariusz wymaga dostarczenia odpowiednich dokumentów. Wykaz niezbędnych dokumentów można uzyskać osobiście, telefonicznie lub mailowo. Do przygotowania aktu notarialnego wystarczy dostarczyć kopie dokumentów (osobiście lub mailem), oryginały należy przedłożyć najpóźniej w chwili umówionego terminu spotkania.

Poniżej możecie Państwo znaleźć przykładowy wykaz dokumentów potrzebnych do dokonania czynności notarialnej:

 • numer księgi wieczystej (w przypadku czynności odpłatnej odpis księgi wieczystej),
 • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego),
 • w przypadku nabycia w drodze spadku – zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia lub pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie. Dotyczy to także sytuacji, gdy lokal został nabyty w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności po 1 stycznia 2007 roku,
 • zaświadczenie zarządcy o uregulowaniu opłat eksploatacyjnych (czynsz),
 • w przypadku umowy sprzedaży: zaświadczenie, że lokal znajduje się lub nie na obszarze rewitalizacji lub na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (wydaje właściwy Urząd Gminy/Miasta),
 • w przypadku osób prawnych – numer KRS, umowa/statut spółki i uchwała o zgodzie na zbycie/nabycie nieruchomości.
 • numer księgi wieczystej (w przypadku czynności odpłatnej odpis księgi wieczystej),
 • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego),
 • w przypadku nabycia w drodze spadku – zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia lub pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie. Dotyczy to także sytuacji, gdy lokal został nabyty w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności po 1 stycznia 2007 roku,
 • wypis z rejestru gruntów z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczystej (wydaje właściwe Starostwo Powiatowe lub Urząd Gminy/Miasta),
 • wyrys z mapy ewidencyjnej (wydaje właściwe Starostwo Powiatowe lub Urząd Gminy/Miasta),
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku takiego planu na danym obszarze (wydaje właściwy Urząd Gminy/Miasta),
 • w przypadku umowy sprzedaży: zaświadczenie o tym, że działka znajduje się lub nie na obszarze rewitalizacji oraz na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (wydaje właściwy Urząd Gminy/Miasta),
 • zaświadczenie o tym, że działka jest lub nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasów lub decyzją, o której mowa art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (wydaje właściwe Starostwo Powiatowe lub Urząd Miasta),
 • w przypadku osób prawnych – numer KRS, umowa/statut spółki i uchwała o zgodzie na zbycie/nabycie nieruchomości.
 • numer księgi wieczystej, jeśli jest ona prowadzona dla zbywanego prawa (w przypadku czynności odpłatnej odpis księgi wieczystej),
 • zaświadczenie ze Spółdzielni potwierdzające prawo zbywcy do lokalu, – w przypadku, gdy ma być założona księga wieczysta dla spółdzielczego prawa – zaświadczenie Spółdzielni o położeniu i powierzchni lokalu zawierające informację o nr księgi wieczystej dla działki i budynku, w którym znajduje się lokal, a ponadto wypis z rejestru gruntów i wypis z rejestru budynków, dla nieruchomości budynkowej, z którą związane jest zbywane prawo,
 • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. przydział, wypis aktu notarialnego),
 • w przypadku nabycia w drodze spadku – zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia lub pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie. Dotyczy to także sytuacji, gdy lokal został nabyty w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności po 1 stycznia 2007 roku,
 • w przypadku osób prawnych – numer KRS, umowa/statut spółki i uchwała o zgodzie na zbycie/nabycie nieruchomości.
 • testament (jeśli został sporządzony),
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego wszystkich osób wchodzących w krąg spadkobierców ustawowych lub testamentowych (w przypadku osób, które na skutek zawarcia małżeństwa zmieniły nazwisko – odpis skrócony aktu małżeństwa, w pozostałych przypadkach – odpis skrócony aktu urodzenia),
 • zaświadczenie o numerze PESEL spadkodawcy (wydaje Urząd Gminy/Miasta),
 • numery ksiąg wieczystych.
 • dane pełnomocnika,
 • numery ksiąg wieczystych.
 • odpis skrócony aktu zgonu

Wymienione dokumenty muszą zostać sprawdzone przez notariusza. Może wystąpić konieczność ich uzupełnienia.

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, pobierane na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, nie obejmuje kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków, poniesionych przez notariusza w związku z dokonaniem czynności.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Powyższą zasadę, stosuje się odpowiednio do osoby prawnej, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza.

Notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnychpodatek od spadków i darowizn na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn).

Jeżeli wniosek o wpis w księdze wieczystej, podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawcy tę opłatę oraz wskazuje we wniosku o wpis w księdze wieczystej wysokość pobranej opłaty sądowej. Wysokość opłat sądowych została określona w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

1) Rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041481564

2) Podatek od czynności cywilnoprawnych:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20000860959

3) Podatek od spadków i darowizn:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19830450207

4) Ustawa o kosztach cywilnych w sprawach sądowych:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051671398

5) Ustawa Prawo o notariacie:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910220091